Wae gaon uch vuuer ónger miene spreuk:

”Gein getummer, gein gezaeg, mer bewaeg!”

Prins Rob I

Effe vuuerstèlle:

Ich bèn Rob Gabriëls 37 jaor jónk. Geboeare in Remunj in ’t veldj en getoeage in Thoear. Ich woean inne Steeg, bèn vriegezel en höb ein prachtige dochter Lynde. Zoon van Bart en Martha en jóngere broor van Roel.

Ich bèn wirkzaam bie “Bouwgroep Paul Corstjens” es tummerman.

In det klein bietje vrieje tied det ich höb, bèn ich actief bie sjötterie “St. ansfried” en dadelik es noew lid bie sjötterie “St. Michaël & St. Ansfried Thoear”. Ouch bèn ich sportsjötter bie “SV De Lindeboom” en regelmaotig te vinje oppe sjeetbaan.

Es sezoenskaarthaojer van mien favoriete clubke Ajax, bèn ich ouch dèk in Amsterdam te vinje.

Den stèl ich ouch gaer mien Adjudante en Kössemeister aan uch vuuer.

Miene ieërste Adjudant is Wibaut. Hae is eine gooje vrindj van mich. Hae woeantj same mèt ziene partner, Aod Kössemeisteres Caroline en is vader van twieë prachtige dochters Richa en Mijke. Es hobby’s duid der gaer fietse en skieje. Ouch traptj der nog regelmaotig tieëge eine bal bie de veterane.

Miene angere Adjudant is miene gooje kammeraod Remco. Hae woeantj same mèt zien vrouw Veronique en haet ein prachtige dochter Naomi. Remco is eine echte sportfanaat, duid gaer fietse en sjaatse en hoeaptj nog steeds det ziene groeatste wins oeats oetkumptj en det is de “Elf Steden Tocht” rieje.

Natuurlik is dit plaetje neet compleet zónger eine Kössemeister. Hievuuer höb ich miene gooje vrindj en Aod Prins Dirk bereid gevónje. Hae woeantj same mèt ziene partner Carmen en is vader van ein prachtige dochter Lize en zoon Jur. Ouch Dirk duit gaer fietse en drinktj zich oppe tied ein lekker glaeske spesjaalbeer en ouch ein lekker glaeske wien kan der waal waardere.

Wae vinje ’t ein hieële ieër, det wae de ker moge trèkke deze vastelaovendj. Echter kènne wae dit neet zónger de steun van uch.